REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

icentrumserwis.pl

Serwis internetowy działający pod adresem www.icentrumserwis.pl prowadzony jest przez GRUPA ŚWIĘTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 5, 50-123 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001024084, NIP: 8971920434, REGON: 524918488, kapitał zakładowy: 105.000,00 zł w całości opłacony, zwany „Sprzedawcą”.

Serwis wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: kontakt@icentrumserwis.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez każdego Klienta do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Serwisem. Z Serwisem można się kontaktować również pisemnie, pod jego adresem: ul. Oławskiej 5, 50-123 Wrocław, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie lub pod numerem telefonu: 794 724 532 (godziny pracy Serwisu 10-18 w dni robocze oraz 10-14 w soboty, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie internetowym,
 3. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
 4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Serwisie, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Serwisu,
 7. SERWIS INTERNETOWY (SERWIS) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.icentrumserwis.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż wybranych modeli telefonów komórkowych i smartfonów tak nowych jak i używanych znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Serwis prowadzi także skup telefonów na warunkach określonych poniżej w Regulaminie. Korzystanie z obu powyższych usług możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Serwisie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Przy tym, Klient chcący sprzedać swój telefon musi założyć konto obowiązkowo. Serwis umożliwia bezpłatne przeglądanie swojego asortymentu na stronach produktowych.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Serwisem jako Sprzedawcą.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Serwis jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Serwisu:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,

c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

d) włączona obsługa Cookies i Java Script

e) program do odczytu plików formatu PDF.

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Serwis nie gwarantuje prawidłowości swojego funkcjonowania i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w ofercie Serwisu:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,

c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

d) włączona obsługa Cookies i Java Script

e) program do odczytu plików formatu PDF.

4. Dokładne parametry techniczne  wymagane do tego, by uruchomić daną treść cyfrową, wskazane są zawsze na stronie produktowej przed dokonaniem zakupu. Dokonując zakupu, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że używając sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wskazanych tam wymagań może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z zakupionej treści cyfrowej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.

6. Serwis zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Serwisie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Serwis ograniczą dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Serwisu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji. Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego Produktu.

7. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Serwisu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Serwisu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Serwisu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. W wiadomościach wysyłanych w ramach newsletteru będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się. Klient może wypisać się z newsletteru, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, przekazując oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Serwisu: kontakt@icentrumserwis.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§3 BEZPIECZEŃSTWO TREŚCI

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym lub w inny sposób niezgodnych z Regulaminem. Za treści takie uznaje się między innymi treści, które:

 1. są niezgodne z tematyką Serwisu — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu, tj. kwestiami związanymi z oferowanymi produktami i ich zastosowaniem;
 2. powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie – przed zamieszczeniem nowej treści Klient jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
 3. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Klientów elektronicznie na adres e-mail Serwisu;
 4. zawierają linki prowadzące do innych stron czy plików;
 5. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek.
 6. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Kupujących;
 7. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 8. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 9. nawołują do nienawiści lub zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takowe;
 10. zniesławiają lub znieważają lub jakkolwiek naruszają dobra osób trzecich;
 11. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 12. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.

2. W przypadku naruszenia powyższych wytycznych Serwis zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania takich treści bez informowania o tym zamieszczającego. Zamieszczanie treści wskazanych powyżej w Serwisie będzie skutkować konsekwencjami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie w tym nawet usunięciem konta z Serwisu czy uniemożliwieniem dokonywania w nim zakupów.

3. Klient, który uważa daną treść w Serwisie za nielegalną lub niezgodną z Regulaminem, może przesłać do Serwisu zgłoszenie jej dotyczące. Zgłoszenie takie należy składać elektronicznie i powinno zawierać wskazanie konkretnej treści, argumenty za jej usunięciem i dane zgłaszającego pozwalające na jego identyfikację. Anonimowe odwołania nie będą rozpatrywane.

4. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. Zgłaszający otrzyma potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia. O podjętej decyzji Serwis powiadomi Klienta drogą elektroniczną lub na piśmie.

5. Decyzja Serwisu może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu jej w Serwisie.

6. Strony mogą odwołać się od decyzji Serwisu w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia.  Decyzja w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

§ 4 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
 2. Rejestracja w Serwisie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Serwisu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Serwisem.
 3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
 4. W celu usunięcia konta Klienta z Serwisu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: kontakt@icentrumserwis.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Serwisie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Serwis jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 5. Serwis dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Serwisie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Serwisie danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu – opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Serwisie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia.

§ 5 ZAMÓWIENIA NA PRODUKTY UŻYWANE

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Serwis w ramach swojej oferty posiada telefony i smartfony używane, a więc takie które mogą posiadać różnego rodzaju wady w zależności od wybranej opcji jakościowej. Dokładny spis wad znajdujących się w danym telefonie lub smartfonie jest wskazany w ramach opisu Produktu. Dokonując zakupu takiego Produktu, Klient zgadza się na wskazany stan produktu i przyjmuje do wiadomości, że wskazane wady produktu nie stanowią w żadnym zakresie podstawy do złożenia reklamacji z tego tytułu.
 3. Przed wprowadzeniem do oferty Sklepu, wszelkie telefony/smartfony są gruntownie sprawdzane i odnawiane przy użyciu wysokiej jakości części, w tym części podmiotów trzecich. Wszystkie naprawy są wykonywane w celu odnowienia telefonu w sposób jak najbardziej zbliżony do nowego telefonu, jednakże z uwagi na konieczność ich dokonania Serwis nie może zagwarantować, że oryginalny stopień odporności na zachlapania, kurz i wodę (certyfikat IP67 lub IP68) pozostaje zachowany.
 4. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w Serwisie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się wybraniem przez Klienta  modelu, koloru, pojemności pamięci i stanu telefonu/smartfonu. Następnie Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 5. Wszystkie produkty używane zamieszczone w Sklepie sprzedawane są przy wykorzystaniu procedury marży, tj. na każdy wystawiony produkt wystawiana jest faktura VAT marża.
 6. Wysłane przez Serwis potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „Zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Serwis, umowa nie zostanie zawarta.
 7. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 8. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Serwis w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów
 9. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Serwisie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.
 10. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Serwis zaznacza taką informację na stronie produktowej.

§ 6 NAPRAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

 1. Sklep w ramach swojej działalności oferuje usługi naprawy sprzętu elektronicznego, w szczególności marki Apple.
 2. Usługa naprawy realizowana jest w ten sposób, że Klient za pomocą formularza na stronie wybiera posiadany model telefonu, podaje dodatkowe informacje o telefonie/smartfonie takie jak m.in. opis usterki i ma możliwoć umówienia wizyty w siedzibie Sklepu, celem wykonania naprawy lub możliwość zamówienia darmowego transportu telefonu do Sklepu za pomocą Paczkomatów firmy InPost. Niezależnie od wybranej opcji Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji wykonania usługi naprawy jego telefonu. W przypadku wyboru opcji darmowego transportu, Klient pobiera i drukuje wygenerowaną dla niego etykietę nadawczą i po odpowiednim zapakowaniu i zabezpieczeniu telefonu przesyła go na adres Sklepu za pomocą wybranego Paczkomatu firmy InPost. Po otrzymaniu przesyłki, Sklepu dokonuje dokładnej wyceny usługi naprawy telefonu w oparciu o ocenę jego stanu. W przypadku jeżeli jest ona satysfakcjonująca, Klient potwierdza chęć dokonania naprawy telefonu i uiszcza cenę naprawy.  W przypadku jeżeli wycena okaże się niezadowalająca, Serwis niezwłocznie odeśle Klientowi jego telefon/smartfon na wskazany przez niego adres Paczkomatu firmy InPost..
 3. Przesyłając sprzęt do Serwis, Klient potwierdza, że jest pełnoletnim właścicielem telefonu, używał go i ma pełne prawo do dysponowania nim. W przypadku jeżeli Klient nie jest pełnoletni, powinien uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na wykonanie jego naprawy przez Sklep.
 4. Przesyłając sprzęt Klient wyraża zgodę na dokonanie dokładnych oględzin sprzętu pod w celu oceny jego stanu i dokonania wyceny naprawy. Sklep zastrzega, że takie działanie może wymagać fizycznego otwarcia telefonu/smartfonu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia zachowania właściwości sprzętu, zaleca się przesyłanie sprzętów do Serwisu spakowanych w osobne paczki po 1 sztuce telefonu na paczkę, względnie więcej lecz wtedy każdy sprzęt musi być zapakowany osobno. W paczce powinien się znajdować wyłącznie sprzęt bez jakichkolwiek akcesoriów czy opakowań oraz bez karty SIM czy kart pamięci.

§ 7 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Serwisu zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy Towaru jest naliczany) i nie obejmują kosztów dostawy. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.

2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Serwisie:

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost,
 2. za pośrednictwem Paczkomatów firmy InPost,
 3. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.

Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.

3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach Produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia. 

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:

 1. Przelew tradycyjny,
 2. Płatności elektroniczne, Google Pay, BLIK i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu AutoPay – obsługę płatności prowadzi Autopay spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości opłaconym).
 3. Płatności elektroniczne, Google Pay, BLIK i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU – obsługę płatności prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 4. Płatności w formie kredytu, rat i płatności odroczone w systemie RATY-ONLINE ALIOR BANK – obsługę płatności prowadzi Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisany pod numerem KRS: 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1070010731; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 305 539 910 zł.
 5. Płatność w opcji „za pobraniem”, kartą lub gotówką w zależności od wyposażenia kuriera realizującego dostawę.

5. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 7 (siedmiu) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

6. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. Na stronie produktowej Serwis podaje przewidywany czas wysyłki Zamówienia.

7. W przypadku niektórych Produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy ponosi Serwis, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Serwis jest zobowiązany do dostarczenia Produktu zgodnego z umową i bez wad (z wyjątkiem wad wskazanych Klientowi przed dokonaniem przez niego Zamówienia) oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Wady Produktu wskazane przed złożeniem Zamówienia Klientowi nie stanowią podstawy do reklamacji.
 3. Serwis ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w momencie jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu. Przy tym domniemuje się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia.
 4. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Serwis ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 5. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Serwis o zaobserwowanych nieprawidłowościach oraz udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Serwisu.
 6. Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu i dalszym postępowaniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. W przypadku braku zgodności Produktu z umową Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Serwis może wymienić towar, jeśli Klient zażądał jego naprawy lub naprawić go, gdy Klient zażądał jego wymiany tylko jeśli zapewnienie zgodności towaru z umową w pierwotnie wybrany przez Klienta sposób jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 8. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, gdy:
   • Serwis odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
   • Serwis nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
   • brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że Serwis próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
   • brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
   • z oświadczenia Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9. Serwis ma obowiązek dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Serwis. Klient ma obowiązek udostępnić Serwisowi Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Serwis odbiera od Klienta towar na swój koszt.

10. Serwis nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Serwis może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.

12. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Serwisowi na jego koszt. Serwis zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

§ 9 GWARANCJA

 1. Serwis jako gwarant udziela 12-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu oferowanego do sprzedaży w ramach swojej oferty, liczonej od momentu zakupu.
 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W ramach gwarancji Klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia zgłoszonej i objętej gwarancją wady w indywidualnie ustalonym z nim terminie, względnie do wymiany Produktu na inny o możliwie najbardziej zbliżonych do niego parametrach w tej samej klasie produktu. Serwis ze swojej strony zobowiązuje się do dokonania wszystkich niezbędnych czynności o charakterze specjalistycznym względem Klienta, właściwych dla usunięcia uszkodzenia w przesłanym do niego Produkcie (a który został zakupiony z oferty Serwisu) i doprowadzeniu go do stanu możliwie najbardziej zbliżonego do fabrycznego. O zasadności zgłoszenia gwarancyjnego decyduje Serwis po jego dokładnej analizie.
 4. Niniejszej gwarancja podlegają:
 • niepoprawne działanie wyświetlacza / dotyku,
 • niepoprawne działanie Bluetooth, WIFI, GPS, zasięgu, NFC,
 • niepoprawne działanie kamery tylnej / przedniej,
 • niepoprawne działanie klawiszy bocznych/klawiszy/klawisza głównego, niepoprawne działanie ładowania przewodowego / bezprzewodowego,
 • niepoprawne działanie wejścia słuchawkowego (jeśli dany Produkt takie przewiduje),
 • niepoprawne działanie silnika wibracji,
 • wszelkie pozostałe wady wynikające z przyczyn tkwiących bezpośrednio w produkcie (a nie wskazanych przed złożeniem Zamówienia przez Klienta).

5. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości pracy sprzętu zakupionego z Serwisu, należy:

 • natychmiast wyłączyć sprzęt,
 • uniemożliwić dostęp do sprzętu osobom nieupoważnionym,
 • niezwłocznie poinformować Serwis.

6. Zakazuje się zrywania jakichkolwiek zabezpieczeń fabrycznych oraz jakiejkolwiek samodzielnej ingerencji w wewnętrzne podzespoły Produktu.

7.Gwarancja nie obejmuje:

a. uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwą, niezgodną z instrukcją eksploatacją sprzętu, w szczególności takich jak

 • zbicie, wygięcie, rozlanie ekranu,
 • zużycie mechaniczne typu rysy i otarcia itp., 
 • zużycie elementów eksploatacyjnych takich jak porty, bateria, głośniki, 
 • następstw zalania/ kontaktu z cieczą,
 • produktów co do których nastąpiła ingerencja serwisów zewnętrznych.

b. uszkodzeń wynikających z braku bieżącej i okresowej konserwacji lub niewłaściwego jej przeprowadzenia,

c. braku odpowiedniej wentylacji, jak również uszkodzeń związanych z nadmiernym osadzaniem się osadu w wyniku użytkowania sprzętu na zewnątrz (Klient zobowiązany jest do okresowego oczyszczania elementów sprzętu),

d. wad wynikłych z samodzielnie dokonywanych przez Klienta napraw, regulacji i zmian konstrukcyjnych,

e. wad wynikłych z nieprawidłowości w zasilaniu prądowym oraz innych zdarzeń losowych,

f. wad wynikłych z błędnego programowania pracy sprzętu przez Klienta (w tym w szczególności błędnie przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania).

8. Sprzęt, do którego wgrano oprogramowanie inne niż to, z którym sprzęt został dostarczony przez producenta tj. fabrycznie zainstalowanym (względnie z zainstalowanymi aktualizacjami oprogramowania od producenta) nie podlega gwarancji.

9. Nie gwarantuje się kompatybilności naprawianego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich i ewentualne niezgodności z tego tytułu nie podlegają gwarancji.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody, w tym utracone korzyści, powstałe na skutek awarii sprzętu i ze swojej strony doprowadza sprzęt jedynie do stanu w jakim został pierwotnie sprzedany.

11. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe wskutek istnienia wady m. in. takie jak straty w dochodach, uszczerbek na dobrym imieniu firmy, koszty ponownej instalacji sprzętu oraz powstałe przypadkiem uszkodzenia sprzętu nie spowodowane przyczynami tkwiącymi w naprawionej rzeczy.

12. Niedopełnienie wskazanych powyżej warunków będzie skutkować utratą gwarancji.

13. W celu dokonania złożenia gwarancyjnego należy poinformować Serwis o zaobserwowanych wadach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy podane powyżej.

14. Serwis niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki od klienta ze sprzętem, zajmie stanowisko co do zgłoszenia i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w zgłoszeniu. 

15. Transport sprzętu objętego zgłoszeniem odbywa się na koszt Serwisu za pośrednictwem wskazanej przez niego formy wysyłki. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie zgłaszanego sprzętu, a Serwis może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia.

16. Wszelkie koszty z tytułu wykonania gwarancji (w tym koszty transportu Towaru do siedziby Serwisu) ponosi Serwis. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia przez Klienta konieczności dokonania naprawy lub nieuzasadnionej wymiany z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Serwis w związku z czynnościami podjętymi w wyniku tego zgłoszenia, w tym transportu do Serwisu.

17. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Roszczenie z tytułu gwarancji i roszczenie z tytułu rękojmi są od siebie rozłączne i niezależne w związku z czym Klient ma prawo dochodzić swoich praw na obu podstawach.

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Serwisu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@icentrumserwis.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Serwisu.
 3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest umowa:
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu Serwisu, tj. ul. Oławska 5, 50-123 Wrocław.  Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Serwisu (koszty odesłania).

5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).

7. Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru  z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Serwisu.
 2. W związku z dokonywaniem wyceny na potrzeby skupu lub naprawy, Sprzedający zobowiązuje się do:
 1. zachowania w całkowitej poufności wszelkich danych osobowych przetwarzanych w ramach ww. urządzenia powierzonego do wyceny, jak również do niewykorzystywania tych danych. Ponadto dane osobowe nie będą udostępniane, jak również powierzane innym podmiotom bez wiedzy i zgody podmiotu przetwarzającego dane osobowe,
 2. zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione,

3. W związku z tym, że naprawa serwisowa łączy się z potencjalnym dostępem do danych osobowych przez Sprzedającego, Klient wyraża zgodę na dostęp do ww. urządzenia przez osoby wykonujące prace serwisowe w odniesieniu do ww. urządzenia w imieniu Sprzedającego, w szczególności w związku z tzw. testowaniem urządzenia w ramach dokonywanej naprawy.

4. W związku z naprawą i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, Klient przed oddaniem ww. telefonu do naprawy zobowiązuje się do:

 1. przedstawienia dowodu zakupu ww. telefonu lub karty gwarancyjnej,
 2. utworzenia kopii zapasowej danych zawartych na telefonie, w przypadku chęci oddania do naprawy telefonu bez zawartości,
 3. wyłączenia blokady aktywacji oraz podania specjalnego kodu odblokowującego telefon, w przypadku oddania do naprawy telefonu wraz z zawartością,
 4. uprzedniego rozłączenia pary urządzeń i utworzenia backupu zegarka, w przypadku oddania do serwisu telefonu połączonego z zegarkiem,
 5. wyjęcia karty sim przed oddaniem telefonu do naprawy lub wyceny.

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

Regulamin oraz wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym zdjęcia i opisy, stanowią przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, bądź dokonywanie ich opracowań, w całości lub w części, jakimikolwiek metodami, urządzeniami, technikami, bez pisemnej zgody Serwisu jest zabronione.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na każdy sprzedany przez Serwis Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.